,

/

 

 

 

   

26

190

63  

20  (DVB-T2)

68  (DVB-)

385

 

-


 


63  

20  (DVB-T2)

68  (DVB-)

 

300


 


 


31                              

20 (DVB-T2)

 

180


 


20                            

20 (DVB-T2)

90

 


33                 

20 (DVB-T2)

80

 

 

18                       

20 (DVB-T2)

140

 

 

18                             

20 (DVB-T2)

120
: 20791

?

( )
DVB-C
DVB-T2

 
-